Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Hasło roku: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24Darowizny na Kościół

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:
1. na cele kultu religijnego ,
2. na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła.

Darowizna na cele kultu religijnego


Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. W limicie odliczenia uwzględnia się wszystkie darowizny tj na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie 6%, nadwyżka nie może być odliczana.
Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.
Stąd odrębnie traktujemy przelewu na Kościół – na cele kultu, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma prawo wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:
• wartość darowizny,
• wartość odliczenia oraz
• dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O.

Korzystający z ulgi:
• darujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
• darujący inne rzeczy - musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze


Zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Z 1994 r. Nr 73 poz. 323 z późn.zm.) darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.


W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła kwota równa darowiźnie jest zwolniona z opodatkowania u darczyńcy, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Poza tymi dwoma dokumentami darczyńca musi mieć dokument potwierdzające uczynienie darowizny - korzystający z ulgi:
1. darujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
2. darujący inne rzeczy - musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.
W tym przypadku jednak również można wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres (załącznik PIT-O).

Zakres danych koniecznych do wykazania w sprawozdaniu nie został ustalony ustawowo. Ze sprawozdania musi jednoznacznie i szczegółówo wynikać, że kwota darowizny spełniła cel w niej zastrzeżony. Przekazana darowizna musi być przez Kościół wykorzystana na cele charytatywno – opiekuńcze, przy czym ważny jest zakres faktycznie wykonanych zadań, podjętych czynności, realizowanych projektów itp. Ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie - na cele charytatywno-opiekuńcze - nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2181/03).
Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy mu ufają. Ps.18.31